Čekejte prosím...

Materiály - Všeobecná němčina - Allgemeines Deutsch

Menschen A1 - Hueber Verlag
Menschen A1

Menchen A1 je německý kurz pro úplné začátečníky jakéhokoli věku nebo pro ty, kteří se už v minulosti trochu němčině věnovali a zvládli ji na minimální úrovni, ale mají zájem zopakovat si  základy předtím, než se posunou o kousek dál. Učebnice je navržena tak, aby naučila studenty, jak používat základní gramatické jevy a slovní zásobu. Jazyk je představován postupně a v logických souvislostech s použitím vhodných textů. Každá lekce obsahuje uvedení tématu, prezentaci a procvičení nového učiva formou mluvení, čtení, poslechu a psaní.

Studenti během kurzu v první části proberou časování sloves, otázky, zápor nicht, přivlastňovací zájmena, nepravidelná slovesa v přítomném čase, určitý a neurčitý člen, osobní zájmena, zápor kein, jednotné a množné číslo, způsobová slovesa können a mögen, časové předložky am, um, im, odlučitelná slovesa, perfektum sloves s pomocným haben. 

V druhé části si osvojí místní předložky se 3. p., přivlastňovací zájmena, 2. p. vlastních jmen, osobní zájmena ve 3. p., časové předložky vor, nach, in, für, předložky mit, ohne, způsobová slovesa wollen a sollen, préteritum sloves sein a haben, rozkazovací způsob ve 2. os. č. j. a 2. os. č. mn., osobní zájmena ve 4. p., způsobová slovesa dürfen a müssen, srovnávání, spojku denn, konjunktiv II würde + Infinitiv a řadové číslovky.

Jednotlivé lekce prvního dílu zahrnují témata pozdravení, údaje o osobě, povolání, rodina, nakupování, nábytek, předměty, výrobky, kancelář, volný čas, jídlo, pozvání domů, cestování, dopravní prostředky, denní režim, svátky, slavnosti, akce; a druhý díl pak popis cesty, bydlení, ve městě, termíny, plány a přání, zdraví a nemoc, vzhled a charakter, v domácnosti, pravidla, oblečení, počasí, svátky a oslavy. 


Vstupní úroveň němčiny: A0

Menschen A2 - Hueber Verlag
Menschen A2

Menschen A2 je kurz, který je zaměřen na mírně pokročilé studenty, kteří mají zájem navázat na předchozí úroveň všeobecné němčiny nebo mají základní znalosti jazyka a chtějí ho dále rozvíjet. Každá lekce obsahuje prezentaci nových slovíček a gramatických jevů a jejich procvičení pomocí aktivit, které rozvíjejí všechny základní dovednosti, tzn. mluvení, čtení, poslech a psaní.

První část se zabývá gramatickými jevy jako přivlastňovací zájmena, opakování perfekta a préterita, předložky se 3. a se 4. p. a slovesa pojící se s těmito předložkami, skloňování přídavných jmen po členu neurčitém, určitém a nulovém, časové předložky über, von ... an, zwischen, konjunktiv II könnte, sollte, spojky weil, deshalb, dass, wenn, zvratná zájmena. 

Druhá část pak obsahuje spojku als, trpný rod času přítomného, slovesa se 3. a 4. p. a jejich slovosled ve větě, nepřímé otázky, místní předložky gegenüber, an ... vorbei, durch, von, aus, otázky a předložková příslovce worauf, préteritum způsobových sloves durfte, konnte, ukazovací zájmena, sloveso lassen, spojky bis, seit(dem), vztažná zájmena a vztažné věty v 1. a 4. p., préteritum pravidelných a nepravidelných sloves.

Učebnice se podrobněji věnuje tématům jako zaměstnání a rodina, bydlení, cestování, nakupování, prohlídka města, kultura, sport a fitness, zdraví a nemoc, pracovní život, v restauraci, portrét firmy, výživa, a ve druhém díle učení cizích jazyků, pošta a telekomunikace, média, v hotelu, cestování a doprava, počasí a klima, kulturní akce, knihy a tisk, stát a správa, mobilita a doprava, vzdělání a povolání, práce v zahraničí.


Vstupní úroveň němčiny: A1

Menschen B1 - Hueber Verlag
Menschen B1

Menschen B1 je kurz všeobecné němčiny, který rozvíjí slovní zásobu a jazykové dovednosti na středně pokročilé úrovni. Je vhodný pro ty, kteří používají německý jazyk pro každodenní komunikaci a potřebují se v něm nadále zlepšovat.

V prvním díle učebnice najdeme pokročilé gramatické jevy jako zpodstatnělá přídavná jména, n-skloňování, préteritum, vztažné věty ve 3.p. a s předložkami, spojky obwohl, trotzdem, bud. čas I, spojky falls, da, während, bevor, infinitiv s zu, skloňování přídavných jmen ve 2. a 3. stupni, konjunktiv II, předminulý čas s pomocnými slovesy haben a sein, spojka nachdem, 2. p., skloňování přídavných jmen ve 2. p., předložka trotz. 

V druhé části pak procvičíme spojky a příslovce následku a důvodu darum, deswegen, daher, aus diesem Grund, nämlich, wegen, příčestí přítomné a minulé faszinierende Einblicke, versteckte Talente, dvoudílné spojky weder ... noch, entweder ... oder, zwar ... aber, je ... desto/ umso, modální částice denn, doch, eigentlich, ja, výrazy s es, spojky indem, sodass, místní a časové předložky innerhalb, außerhalb, um ... herum, an/am ... entlang, trpný rod v přítomném čase způsobových sloves, perfektum a préteritum trpného rodu, spojky anstatt ... zu, ohne ... zu, anstatt dass, ohne dass, damit, um ... zu, als ob.

Učebnice obsahuje širokou škálu úkolů a aktivit, které jsou zaměřeny na témata jako přátelství, povolání a práce, bydlení, zákaznický servis, budoucnost, pozvánky, poradenství, nalezení vhodného zaměstnání, zdraví, zmařené příležitosti, šťastné chvíle, podniková oslava, a ve druhém díle řeč, jazyk, další vzdělávání, ucházení se o místo, mládí a vzpomínky, životopis, politika a společnost, cestování, pravidla, koncerty a akce, dějiny, životní prostředí a klima, vize budoucnosti.


Vstupní úroveň němčiny: A2

JARNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat jarní kurz němčiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3440 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/3655 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3870 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • jarní kurzy začínají v týdnu od 5. 2. do 9. 2. 2024

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 20 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

deu-olomouc@email.cz

FACEBOOK