Čekejte prosím...

Gramaticko-překladová metoda - Grammatisch-Übersetzungsmethode

Gramaticko-překladová metoda, označovaná také jako klasická metoda, byla používána a prezentována jako metoda výuky klasických jazyků - latiny a řečtiny. Tato metoda u nás dominovala v období od poloviny devatenáctého století do poloviny dvacátého století a některé její prvky se užívají dodnes.

Cílem studia jazyka je podle této metody osvojení schopnosti číst literaturu v originále. Mezi charakteristické rysy gramaticko-překladové metody a jejích variant patří důraz na psaný jazyk, který ovšem není autentický, ale je upravený pro potřeby dané úrovně a právě probírané gramatické oblasti, důraz na gramatický systém a hojné využívání mateřského jazyka ve výuce, včetně překladu z a do cílového jazyka jako jedné z hlavních metod procvičování a testování.

Gramaticko-překladová metoda pohlíží na jazyk jako na systém pravidel, upřednostňuje pasivitu studenta, vyzdvihuje čtení a psaní a potlačuje schopnost komunikace. Sice se kromě gramatického systému studenti učí také slovní zásobu, ale slovíčka nejsou probírána v kontextu, ale samostatně. Studenti se je učí zpaměti, aniž by je používali ve větách. Klade se velký důraz na správné gramatické vyjadřování než na schopnost domluvit se s ostatními. Studenti čtou klasickou literaturu, píší eseje, komunikaci v cizím jazyce se věnuje jen velmi malá pozornost.

Učitel je vnímán jako dominantní postava vyučovacího procesu a nemusí neustále mluvit v cizím jazyce, nemusí vytvářet doplňující materiály. Studenti jsou většinou pasivní, nejsou vedeni k tvořivosti a mohou se vyjadřovat či projevovat jen v okamžiku, kdy jsou vyvoláni.

Mezi nejčastější aktivity zařazuje učitel práci s textem, a to překlad literárních textů, zařazuje otázky na porozumění textu, doplňování textu a učení se zpaměti. Na text navazuje v mnohých případech i zprostředkování nové slovní zásoby, kterou učitel překládá do mateřského jazyka. V další fázi vyučovací jednotky učitel studentům vysvětlí novou gramatiku a uvede příklady. Studenti se snaží na základě pravidel a podle příkladů vytvořit podobné věty. Učitel organizuje práci studentů a opravuje chyby, kterých se studenti dopouští.

Gramaticko-překladová metoda je dnes méně populární, zejména s nástupem komunikativních a interaktivních přístupů k výuce jazyků. Nicméně, některé prvky této metody mohou být stále užitečné, zejména při studiu literatury nebo pro detailní porozumění gramatických struktur.

Gramaticko-překladová metoda je tradiční přístup k výuce cizích jazyků zaměřený na gramatiku a překlad textů. Přestože má své výhody v oblasti strukturální znalosti jazyka a přesnosti, její nevýhody v oblasti komunikativní kompetence a motivace studentů vedly k jejímu ústupu ve prospěch modernějších metod výuky.

 

Charakteristika:

 • Důraz na gramatiku: Výuka se soustředí na studium gramatických pravidel a jejich aplikaci.
 • Překlad textů: Studenti překládají texty z cílového jazyka do svého mateřského jazyka a naopak.
 • Paměťové učení: Důraz je kladen na zapamatování si slovíček, gramatických pravidel a příkladových vět.
 • Četba a psaní: Hlavními dovednostmi jsou čtení a psaní, zatímco mluvení a poslech nejsou tak výrazně zdůrazňovány.
 • Učební materiály: Používají se učebnice, gramatické příručky a překladové slovníky.

 

Výhody:

 • Strukturální znalost jazyka: Studenti získávají hluboké znalosti gramatiky a struktury jazyka.
 • Přesnost: Překladové cvičení mohou zlepšit přesnost v používání jazyka.
 • Literární texty: Metoda umožňuje přístup k literárním textům v původním jazyce.

 

Nevýhody:

 • Nízká komunikativní kompetence: Nedostatek zaměření na mluvení a poslech omezuje schopnost plynně komunikovat.
 • Nuda a demotivace: Metoda může být pro některé studenty nudná a demotivující kvůli absenci interaktivních a praktických aktivit.
 • Memorování bez pochopení: Důraz na memorování může vést k tomu, že studenti nedostatečně rozumí kontextu a praktickému použití jazyka.
LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky! 


 • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz němčiny! Vyberte si z naší nabídky!


 • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVA & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

deu-olomouc@email.cz

FACEBOOK